Sociální rehabilitace – popis služby

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra a ADHD, či s podezřením na tyto diagnózy a to poskytováním činností, které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Cílová skupina

 • Děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a ADHD.
 • Rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.

Respektování uživatele – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Spolupráce s celým rodinným systémem – zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.

Diskrétnost – zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně.

Týmová práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Základní služby poskytované v rámci sociální rehabilitace

Dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:
1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osob, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácviky oblékání, hygieny, uklízení, vaření, péče o domácnost, obsluhy běžných spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost ( péče o oděvy, úklid, nakupování)
 • pracovní schémata – rozkrokované pracovní postupy,
 • pomoc s organizací času,
 • nácvik komunikačních dovedností při jednání s úřady, v obchodech,
 • nácvik vyplňování formulářů, dotazník, vlastnoručního podpisu apod.

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • nácviky telefonování,
 • nácviky písemného kontaktu,
 • nácviky samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácviky používání hromadné dopravy,
 • nácviky chování v různých společenských situacích,
 • nácviky respektování názorů jiných, nácviky navazování společenských kontaktů apod.

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických dovedností,
 • nácviky pracovního chování,
 • vzdělávací činnosti vedoucí ke smysluplně strávenému volnému času (výtvarné, sportovní a různé manuální činnosti) apod..

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkovávání služeb

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně v Centru Áčko
 • telefonicky
 • písemně nebo e-mailem na konkrétní pracovníky sociální rehabilitace (viz. kontakty)
 • prostřednictvím webových stránek – info@www.centrum-acko.cz

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání sociální rehabilitace. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami sociální rehabilitace. Pro využívání služeb sociální rehabilitace je nutné sepsání písemné smlouvy. Služba je poskytována bezplatně.

 

Provozní doba ambulance:

Po  08:00 – 17:30 hod.         

Út  07:30 – 17:30 hod.         

St  07:30 – 17:30 hod.         

Čt  08:00 – 17:30 hod.         

Pá  07:00 – 12:00 hod.        

 

Provozní doba terén:

Po  08:00 – 15:30 hod.         

 

 

Jak nás můžete podpořit?

X