Poradna – popis služby

Poslání

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi od narození do 26 let s poruchou autistického spektra a ADHD takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

 • zvýšit povědomí rodin v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
 • podpořit tyto rodiny při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
 • podpora začlenění těchto rodin do běžného sociálního prostředí
 • upozorňovat na neřešené problémy rodin kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi od narození do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.

Respektování uživatele – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele

Spolupráce s celým rodinným systémem – zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.

Diskrétnost – zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně.

Týmová práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu

Základní činnosti odborného sociálního poradenství

Dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:

 1.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • spolupráce s jinými odborníky z oblasti péče o zdravotní stav (psychiatr, neurolog, aj.), z oblasti vzdělávání (SPC, PPP, MŠ, ZŠ) a z oblasti sociální péče (raná péče, asistenční služby, aj.)
 • podpora v udržování společenských kontaktů rodiny. Cílem je umožnit celé rodině stýkat se s přáteli a zabránit tím její sociální izolaci.

2. Sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc s úpravou domácího prostředí pro děti a dospívající s PAS (podle pravidel strukturovaného učení), pomoc při tvorbě procesuálních schémat, denních či týdenních režimů
 • pomoc při rozvoji a podpoře komunikačních dovedností – příprava, tvorba komunikačních knih s využitím VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém
 • pomoc s eliminováním nežádoucího chování u dětí a dospívajících s PAS (sebepoškozování, záchvaty vzteku, agrese, …)
 • poskytnutí terapií pro rodiče, děti, pro rodiče s dětmi

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • poskytnutí informací pro získávání pomůcek, jejich zapůjčování, poskytování literatury o problematice poruch s PAS a ADHD
 • zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, pomoc při vyplňování tiskopisů, žádostí, atd.
 • poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství – sociální dávky, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, které souvisí s obtížnou sociální situací

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství

 

  Provozní doba

        Pondělí   8:00 – 16:00  ambulance

        Úterý      8:00 – 16:00 ambulance          8:00-12:00   terén

        Středa    8:00 – 16:00  ambulance

        Čtvrtek   8:00 – 16:00  ambulance

 

Jak nás můžete podpořit?

X