Pobytová odlehčovací služba – popis

Poslání služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí sociální služby pobytovou formou dětem od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cíle služby

Cílem pobytové odlehčovací služby je poskytnout dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením péči s individuálním přístupem, rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti a sebeobslužné činnosti.

Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle svých potřeb a přání.

Cílová skupina

Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

Základní činnosti služby

Pobytová forma:

Pobytová odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

Provozní doba

Pátek:

Sobota:

Neděle:

08:00 – 24:00

00:00 – 24:00

00:00 – 17.00

Ceník služby

 

Pobytová forma

Ceník úkonů je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb , v platném znění, (ceník v platnosti od 1. 3. 2023).

Celodenní strava (sestává z 5 jídel)

235,-Kč

Oběd

105,-Kč

Ubytování 1 noc

280,-Kč

1 hodina skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů základních činností při poskytování odlehčovací služby

135,-Kč

 

Uživatel dále hradí, pokud není dohodnuto jinak:
– vstupné sobě i asistentovi na kulturní a jiné společenské či sportovní akce
– cenu za dopravu za svou osobu /přeprava na výlety, aktivity/

Odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Kapacita služby jsou tři klienti, kterým se věnují nejméně dva pracovníci. Klientům jsou k dispozici jednolůžkové pokoje.
Zdravotní péče v pobytové službě je zajištěna zdravotnickým pracovníkem.
Do pobytové odlehčovací služby jsou přednostně přijímání klienti, kteří mají zájem o odlehčovací pobyt na celý víkend.

 

Jak nás můžete podpořit?

X