Pobytová odlehčovací služba – popis

Poslání služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí sociální služby pobytovou formou dětem od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cíle služby

Cílem pobytové odlehčovací služby je poskytnout dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením péči s individuálním přístupem, rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti a sebeobslužné činnosti.

Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle svých potřeb a přání.

Cílová skupina

Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

Základní činnosti služby

Pobytová forma:

Pobytová odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

Provozní doba

Pátek:

Sobota:

Neděle:

08:00 – 24:00

00:00 – 24:00

00:00 – 17.00


Ceník služby

 

Pobytová forma

Pobyt pátek až neděle

Pobyt 2 dny s 1 nocí

Den bez noci

Strava

540,- Kč

370,- Kč

205,- Kč

Ubytování

500,- Kč

250,- Kč

– 

Celkem

1040,- Kč

620,- Kč

205,- Kč

 

Péče dle náročnosti, tj. podle stupně závislosti* na pomoci jiné osoby

Pobyt pátek až neděle

Pobyt sobota až neděle

Den

I.st.

1600,-Kč

1200,-Kč

670,-Kč

II.st.

1710,-Kč

1300,-Kč

720,-Kč

III.st

1880,-Kč

1400,-Kč

800,-Kč

IV.st

2030,-Kč

1500,-Kč

850,- Kč

Nedoložený stupeň závislosti na pomoci jiné osoby

1880,-Kč

1400,-Kč

800,-Kč

 *Dokládá se rozhodnutím z ÚP- příspěvek na péči


V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb , v platném znění (v platnosti od 1. 5. 2022).

Uživatel dále hradí, pokud není dohoduto jinak:
– vstupné sobě i asistentovi na kulturní a jiné společenské či sporotvní akce
– cenu za dopravu za svou osobu /přeprava na výlety, aktivity/

Odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Kapacita služby jsou tři klienti, kterým se věnují nejméně dva pracovníci.
Zdravotní péče v pobytové službě je zajištěna zdravotnickým pracovníkem.
Do pobytové odlehčovací služby jsou přednostně přijímání klienti, kteří mají zájem o odlehčovací pobyt na celý víkend.

 

Jak nás můžete podpořit?

X