Odlehčovací služba – popis

Poslání služby

Posláním terénní a ambulantní odlehčovací služby je umožnit rodičům (pečujícím osobám) dětí od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami, nezbytný odpočinek.

 

Cíle služby

 • Dětem:
    • umožnit rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace
    • umožnit udržení či rozvoj stávajících dovedností, aby byly schopné uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální
    • umožnit rozvoj sebeobslužných činností
    • umožnit rozšiřování jejich životních možností a využívání volného času
 • Rodičům (pečujícím osobám):
    • poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně
    • poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
    • poskytnout čas strávený dle jejich potřeb a přání

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

Základní činnosti služby

Terénní odlehčovací služba probíhá v přirozeném prostředí uživatele. Ambulantní odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

Provozní doba

Terénní odlehčovací služba

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

 

08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

07:00 – 18:00

08:00 – 18:00

Ambulantní odlehčovací služba

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

 

11:00 – 18:00

08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

08:00 – 18:00

 

Ceník služby

Délka poskytované služby

Méně než 3 hodiny vcelku:

Nad 3 hodiny vcelku:

Cena za každou započatou čtvrthodinu:

Cena za hodinu poskytované služby

120 Kč/hod

110 Kč/hod

30 Kč

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (v platnosti od 1. 2. 2020).

Dodatek

Odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Klientovi se věnuje vždy jeden pracovník.

Zdravotní péče v pobytové službě je zajištěna externím dodavatelem zdravotní péče.

Do pobytové odlehčovací služby jsou přednostně přijímání klienti, kteří mají zájem o odlehčovací pobyt na celý víkend.

Jak nás můžete podpořit?

X