Odlehčovací služba – popis služby

Poslání služby

Posláním terénní a ambulantní odlehčovací služby je umožnit rodičům (pečujícím osobám) dětí od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami, nezbytný odpočinek.

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí sociální služby pobytovou formou dětem od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cíle služby

Terénní a ambulantní forma:

 • Dětem:
    • umožnit rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace
    • umožnit udržení či rozvoj stávajících dovedností, aby byly schopné uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální
    • umožnit rozvoj sebeobslužných činností
    • umožnit rozšiřování jejich životních možností a využívání volného času
 • Rodičům (pečujícím osobám):
    • poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně
    • poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
    • poskytnout čas strávený dle jejich potřeb a přání

Pobytová forma:

Cílem pobytové odlehčovací služby je poskytnout dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením péči s individuálním přístupem, rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti a sebeobslužné činnosti.

Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle svých potřeb a přání.

Cílová skupina

 • Terénní a ambulatní forma: rodiny s dítětem/dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.
 • Pobytová forma: rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

Základní činnosti služby

Ambulatní a terénní forma:

Terénní odlehčovací služba probíhá v přirozeném prostředí uživatele. Ambulantní odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pobytová forma:

Pobytová odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

Provozní doba

Pobytová odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba

Ambulantní odlehčovací služba

 

 

 

Pátek:

08:00 – 24:00

Pondělí:

08:00 – 18:00

Pondělí:

11:00 – 18:00

Sobota:

00:00 – 24:00

Úterý:

08:00 – 18:00

Úterý:

08:00 – 18:00

Neděle:

00:00 – 17:00

Středa:

07:00 – 18:00

Středa:

08:00 – 18:00

 

 

Čtvrtek:

08:00 – 18:00

Čtvrtek:

08:00 – 18:00

Ceník služby

Terénní a ambulantní forma:

Délka poskytované služby:

Cena za hodinu poskytované služby:

Méně než 3 hod. vcelku

120 Kč/hod.

Nad 3 hod. vcelku

110 Kč/hod.

Cena za každou započatou čtvrthodinu

30 Kč

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (v platnosti od 1. 2. 2020).

Pobytová forma:

 

Den

Pobyt pátek (od rána) do neděle

Pobyt pátek (od odpol.) do neděle

Pobyt sobota -neděle

Strava

170 Kč,-   

450,-

360,-

280,-

Ubytování

210 Kč,-  

420,-

420,-

210,-

Celkem

 

870,-

780,-

490,-

 

 

 

 

 

Péče

Den (24h)

Pobyt pátek (od  rána) do neděle (57h)

Pobyt pátek (od odpol.) do neděle (53h)

Pobyt sobota -neděle

(33h)

Příspěvek v I.st

670,-Kč

1600,-Kč

1480,-Kč    

1200,-Kč

Příspěvek v II.st

720,-Kč

1710,-Kč

1590,-Kč      

1300,-Kč

Příspěvek v III.st

800,-Kč

1880,-Kč

1770,-Kč      

1400,-Kč

Příspěvek v IV.st

850,- Kč

2030,-Kč

1890,-Kč

1500,-Kč

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. (v platnosti od 1. 2. 2020)

Dodatek

Odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Klientovi se věnuje vždy jeden pracovník.

Zdravotní péče v pobytové službě je zajištěna externím dodavatelem zdravotní péče.

Do pobytové odlehčovací služby jsou přednostně přijímání klienti, kteří mají zájem o odlehčovací pobyt na celý víkend.