ZDVOP-Okamžitá pomoc

Poslání

Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytovat zázemí a odbornou pomoc zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, které nemůžou zůstat ve své rodině, po dobu nezbytně nutnou.

Pomoc dítěti a jeho rodině je týmová s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cíle služby

 • poskytnutí bezpečného prostředí
 • stabilizace psychického a fyzického stavu dítěte
 • pojmenování a v rámci možnosti naplnit potřeby dítěte
 • podpora vztahu s rodinou
 • udržování kontaktu s přirozeným prostředím dítěte
 • spolupráce s dalšími institucemi, aby se situace dítěte co nejrychleji vyřešila
 • příprava dítěte na odchod ze zařízení

Cílová skupina

Děti ve věku 0-18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, děti týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li závažným způsobem ohroženy jejich základní práva.

Odbornou pomoc poskytujeme také rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Služba není určená dětem :

 • s těžkými poruchami chování
 • dětem závislým na návykových látkách
 • dětem s nekompenzovanou psychiatrickou diagnózou. Tyto děti nespadají do cílové skupiny.

Principy služby

Rovný přístup – jednáme vždy otevřeně ve vztahu k dítěti a jeho rodině, zaujímáme nehodnotící postoj k dítěti a jeho rodině

Mlčenlivost – jsme vázání mlčenlivostí

Respektování klienta – klademe důraz na hájení zájmů, práv, přání a potřeb dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte; pracovníci respektují jedinečnost dítěte

Diskrétnost –  považujeme všechna sdělení o dítěti a jeho rodině za důvěrná

Jednání v zájmu dítěte – služba naplňuje potřeby a osobní cíle dítěte

Spolupráce s celým rodinným systémem – vnímáme dítě a jeho rodinu jako celek a využíváme komplexní přístup v práci s dítětem a rodinou včetně širšího sociálního prostředí

Týmová práce – spolupráce všech zaměstnanců zařízení včetně spolupráce s externími odborníky

Zachování důstojnosti – tolerujeme odlišnosti a zachováváme úctu k člověku. Všichni zaměstnanci žádným přímým ani nepřímým či zprostředkovaným způsobem svého chování neútočí na lidskou důstojnost dítěte; zaměstnanci neznehodnocují lidskou důstojnost dítěte v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci

Důležité informace o provozu ZDVOP:

 • provoz je nepřetržitý
 • kapacita 8 míst
 • o službu může požádat samo dítě, pokud se cítí ohroženo
 • služba je určena i pro rodiče, kteří se nemohou z vážných důvodů dočasně postarat o své dítě

Způsob, jak může zájemce o službu požádat:

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Časté dotazy

Kdo může o pobyt v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) požádat?
O umístění dítěte ve ZDVOP může požádat rodič nebo jiná pečující osoba, obecní úřad obce s rozšířenou působností – oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) nebo dítě samo.
Je pro přijetí dítěte do ZDVOP potřeba potvrzení lékaře o bezinfekčnosti?
Dítě může být přijato do zařízení i bez potvrzení o bezinfekčnoti.  Pokud se jedná  o plánovaný příjem dítěte je vhodné  potvrzení o zdravotním stavu dítěte zajistit. S ohledem na ostatní umístěné dětí, je vhodné zařízení při přijetí oznámit,  pokud je podezření, že by dítě mohlo mít infekční onemocnění.
Jak dlouho může být dítě ve ZDVOP?
Délka pobytu dítěte v zařízení je individuální a odvíjí se od doby potřebné pro dlouhodobé vyřešení jeho sociálně-právní situace. Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může trvat nejdéle po dobu:
 1. 3 měsíců od jeho umístění do zařízení na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. V případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců. K pobytu dítěte na základě dohody se zákonným zástupcem vždy vyslovuje důvodnost příslušný odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
 2. 6 měsíců, je-li dítě umístěno do zařízení na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte. Výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si zákonní zástupci dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby jej mohli převzít do osobní péče, celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců.
 3. Stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl pobyt dítěte v zařízení nařízen, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 46 zákona o rodině.
Platí rodič za pobyt dítěte ve ZDVOP?
Rodič dítěte umístěného ve ZDVOP hradí příspěvek na úhradu pobytu a péče (§ 42b-f zákona č. 359/1999 Sb.) Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc nejvýše 1,6 násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, stanovené pro toto dítě. Výši příspěvku v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodnutím. Při stanovování výše příspěvku se přihlíží k příjmům rodičů. Příspěvek se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce dítěte nebo osoba s ní společně posuzována je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu. Pokud se ZDVOP vyplácí přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, snižuje se o jeho výši příspěvek na úhradu pobytu a péče. Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem.
Můžeme dítě v zařízení navštěvovat?
Ano. Pokud to není v rozporu se zájmem dítěte, mohou jej navštěvovat rodiče či jiné blízké osoby. V zařízení není pevně stanovena doba návštěv, je ale potřeba respektovat režim dětí a zařízení.
Je o umístění dítěte ve ZDVOP informován OSPOD?
O umístění dítěte v zařízení je vždy informován OSPOD dle trvalého bydliště dítěte a Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud je dítě umístěno ve ZDVOP na žádost rodiče nebo dítěte, je nutné, aby se OSPOD vyjádřil k důvodnosti pobytu.
Za jakých podmínek se může dítě vrátit zpět k rodičů?
Pokud je dítě umístěno ve ZDVOP na žádost rodiče, může rodič ukončit pobyt kdykoliv,  když pominou důvody umístění dítěte v zařízení. Zařízení si vždy od příslušného OSPOD vyžádá sdělení, zda pominuly důvody umístění dítěte. Pokud je dítě umístěno v zařízení na základě rozhodnutí soudu, rozhoduje o ukončení pobytu opět soud. Vždy zohledňuje, zda rodiče mají vhodné podmínky pro péči o děti a jsou schopni péči zajistit.

Dokumenty ke stažení

staženo 308×
Dohoda o umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

na žádost zákonného zástupce.


staženo 235×
Žádost obecního úřadu o umístění dítěte

Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

staženo 233×
Žádost dítěte o umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

(dle § 42 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)


staženo 254×
Souhlas zákonného zástupce s pobytem dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

(dle § 42 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

S.O.S. formulář

Napište Vaše celé jméno
Zadejte Vaše telefoní číslo
Zadejte Vaši poštovní adresu
Potvrďte že nejste robot...

Kontaktní osoby pro problematiku ZDVOP - okamžitou pomoc

S.O.S. linka – 24 hodin
tel.: 571 685 082
mobil: 604 449 805
e-mail: info@centrum-acko.cz

m_vratna

Mgr. Martina Vrátná

Vedoucí ZDVOP / Sociální pracovník
e-mail: martina.vratna@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 072 / mobil: 739 306 865

Dominka Stankova

Dominika Stanková, DiS.

Sociální pracovník ZDVOP
e-mail: dominika.stankova@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 072 / mobil: 720 041 117

myAvatar(6)

Mgr. Ivana Humplíková

Psycholog
e-mail: Ivana.humplikova@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 073 / mobil:601 200 332

myAvatar(7)

Mgr. Hana Štěpánková

Speciální pedagog
e-mail: hana.stepankova@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 071

p_vrablova

Bc. Pavla Vráblová, DiS.

Manažer kvality
e-mail: pavla.vrablova@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 073 / mobil: 737 405 124