Sociální rehabilitace

AKTUALITY:

datum vložení:  19.2. 2018

Pomáháme lidem ve věku od 7let do 26let s PAS rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které on sám pokládá za důležité, a jejichž zvládnutí mu pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti.

Upřesňujeme nabídku:       

1) Individuální poradenství

Individuální nácviky sociálních dovedností – nácviky dovedností nezbytných pro samostatný život, pohyb a orientaci (verbální i neverbální komunikace, telefonování, nakupování, cestování, vyplňování dokumentů, apod.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v případě potřeby poskytujeme doprovod a podporu při jednání na úřadech, při návštěvě lékaře, apod.

Základní sociální poradenství
Informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech.

2) Skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Setkání jsou určena lidem s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, kteří se chtějí zdokonalit v užívání sociálních, asertivních a komunikačních dovedností, ať už v běžném životě nebo na pracovišti.

KDY: Pondělí      14:30 – 15:30 (lichý týden) skupina pro děti (7-15let)

                           15:00 – 16:00 (sudý týden) skupina pro mladistvé (16 – 26let)

KDE: Centrum Áčko, p.o., Husova 402/15, Valašské Meziříčí

3) Kurz vaření

Kurz je určen všem, kdo rádi vaří, nebo se to chtějí naučit. Účastníci se střídají v přípravě receptů, které za pomoci lektorky a ostatních účastníků společně připraví a výsledný pokrm zkonzumují. V případě zájmu je možná i individuální forma.

KDY: Úterý 1 x za 14 dní, 16:00 – 18:00

KDE: Centrum Áčko, p.o., Husova 402/15, Valašské Meziříčí

4) Praktické nácviky péče o domácnost

Nácviky jsou určeny lidem s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem (od 15 let věku), kteří by se rádi zdokonalili v oblastech: obsluha běžných spotřebičů, základní technické dovednosti, praní & žehlení, úklidové práce & třídění odpadu, základy šití, skládání nábytku dle návodu, a dalších dle potřeb účastníků.

KDY: 1 x za 14 dní, v úterý (sudý týden) od 16:00 do 18:00

KDE: Centrum Áčko, p.o., Husova 402/15, Valašské Meziříčí

V případě zájmu kontaktujte pracovníky sociální rehabilitace:

Vedoucí a sociální pracovník: tel.720 041 043      Lektoři nácviku: tel.: 725 433757, 725 433764

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra či s podezřením na tuto diagnózu a to poskytováním činností, které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Cílová skupina

 • Děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.
 • Rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.

Respektování uživatele – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Spolupráce s celým rodinným systémem – zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.

Diskrétnost – zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně.

Týmová práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Základní služby poskytované v rámci sociální rehabilitace

Dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:
1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osob, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácviky oblékání, hygieny, uklízení, vaření, péče o domácnost, obsluhy běžných spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost ( péče o oděvy, úklid, nakupování)
 • pracovní schémata – rozkrokované pracovní postupy,
 • pomoc s organizací času,
 • nácvik komunikačních dovedností při jednání s úřady, v obchodech,
 • nácvik vyplňování formulářů, dotazník, vlastnoručního podpisu apod.

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • nácviky telefonování,
 • nácviky písemného kontaktu,
 • nácviky samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácviky používání hromadné dopravy,
 • nácviky chování v různých společenských situacích,
 • nácviky respektování názorů jiných, nácviky navazování společenských kontaktů apod.

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických dovedností,
 • nácviky pracovního chování,
 • vzdělávací činnosti vedoucí ke smysluplně strávenému volnému času (výtvarné, sportovní a různé manuální činnosti) apod..

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkovávání služeb

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně v Centru Áčko
 • telefonicky
 • písemně nebo e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství (viz. kontakty)
 • prostřednictvím webových stránek – info@centrum-acko.cz

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání sociální rehabilitace. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami sociální rehabilitace. Pro využívání služeb sociální rehabilitace je nutné sepsání písemné smlouvy. Služba je poskytována bezplatně.

 

Provozní doba:

                                                                           Po  11:00 – 17:00 hod.

                                                                           Út  07:00 – 15:30 hod.

                                                                           St  11:00 – 17:00 hod.

                                                                           Čt  07:00 – 12:00 hod.

                                                                           Pá  07:00 – 15:30 hod.

                       Po předchozí domluvě bude možno poskytnout službu i mimo uvedený čas.

Kontaktní osoby pro problematiku sociální rehabilitace

v_mistecka

Mgr. Veronika Místecká

Vedoucí sociální pracovník
e-mail: veronika.mistecka@centrum-acko.cz
mobil: 720 041 043

Alena Nejedlá

Alena Nejedlá

Pracovník sociálních služeb
e-mail: alena.nejedla@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 764

j_polaskova

 Mgr. Jana Polášková

Speciální pedagog
e-mail: jana.polaskova@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 757