Sociální rehabilitace

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra či s podezřením na tuto diagnózu a to poskytováním činností, které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Cílová skupina

 • Děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.
 • Rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.

Respektování uživatele – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Spolupráce s celým rodinným systémem – zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.

Diskrétnost – zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně.

Týmová práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Základní služby poskytované v rámci sociální rehabilitace

Dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:
1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osob, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • nácviky oblékání, hygieny, uklízení, vaření, péče o domácnost, obsluhy běžných spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost ( péče o oděvy, úklid, nakupování)
 • pracovní schémata – rozkrokované pracovní postupy,
 • pomoc s organizací času,
 • nácvik komunikačních dovedností při jednání s úřady, v obchodech,
 • nácvik vyplňování formulářů, dotazník, vlastnoručního podpisu apod.

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • nácviky telefonování,
 • nácviky písemného kontaktu,
 • nácviky samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácviky používání hromadné dopravy,
 • nácviky chování v různých společenských situacích,
 • nácviky respektování názorů jiných, nácviky navazování společenských kontaktů apod.

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických dovedností,
 • nácviky pracovního chování,
 • vzdělávací činnosti vedoucí ke smysluplně strávenému volnému času (výtvarné, sportovní a různé manuální činnosti) apod..

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkovávání služeb

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně v Centru Áčko
 • telefonicky
 • písemně nebo e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství (viz. kontakty)
 • prostřednictvím webových stránek – info@centrum-acko.cz

Se zájemcem a jeho zákonným zástupcem je po prvním kontaktu sjednána osobní schůzka, na které je stručně představen charakter a poslání sociální rehabilitace. Žadatel o službu je dále seznámen se základními možnostmi a podmínkami sociální rehabilitace. Pro využívání služeb sociální rehabilitace je nutné sepsání písemné smlouvy. Služba je poskytována bezplatně.

                                                                                  Provozní doba:

                                                                           Po  07:00 – 15:30 hod.         terén

                                                                           Út  07:00 – 17:00 hod.         ambulance

                                                                           St  07:00 – 17:00 hod.          terén

                                                                           Čt  07:00 – 15:30 hod.         ambulance

                                                                           Pá  07:00 – 12:00 hod.        ambulance

 

Sociální příběhy (scénáře)

Většina z nás považuje za samozřejmost schopnost předvídat, jak se budou druzí chovat, reagovat a myslet v sociálních interakcích.

Pro ty, u nichž se objevují sociální překážky je často obtížné předvídat činy druhých, což někdy vede k obavám, nebo neadekvátnímu chování.

Sociální příběhy poskytují podporu při zvládání sociálních situací, a tak pomáhají dělat situace předvídatelnější.

U menších dětí se používají příběhy kreslené nebo ve formě zjednodušených obrázků – piktogramů.

Sociální rehabilitace má nyní k dispozici sociální scénáře obecného zaměření, ale pracovníci jsou ochotni a připraveni vytvořit scénář dle individuálních požadavků uživatele.

SEZNAM SOCIÁLNÍCH PŘÍBĚHŮ:

1. Důsledky špatného chování

2. Karta klidu

3. Co dělat, když se zlobím

4. Potřebuji klid I.

5. Potřebuji klid II.

6. Jak zvládat zlost

7. Pravidla rozhovoru

8. Objímání

9. Osobní prostor

10. Není normální si nechat ubližovat – šikana

11. Sexualita a dospívání:

 • Intimní místa
 • O nevhodném dotýkání
 • Nahota a intimní partie
 • Masturbace
 • Mluvení o sexu na veřejnosti
 • Líbání ve škole

              12. Jak mluvit

              13.  Nepřerušuj rozhovor

              14. Zdvořilostní fráze – brožura

              15. Rozpoznávání pocitů a jejich příčin – brožura

Kontaktní osoby pro problematiku sociální rehabilitace

v_mistecka

Mgr. Veronika Místecká

Vedoucí sociální pracovník
e-mail: veronika.mistecka@centrum-acko.cz
mobil: 720 041 043

Alena Nejedlá

Alena Nejedlá

Pracovník sociálních služeb
e-mail: alena.nejedla@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 764

j_polaskova

 Mgr. Jana Polášková

Speciální pedagog
e-mail: jana.polaskova@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 757

Kontaktní osoby pro problematiku sociální rehabilitace

v_mistecka

Mgr. Veronika Místecká

Vedoucí sociální pracovník
e-mail: veronika.mistecka@centrum-acko.cz
mobil: 720 041 043

Alena Nejedlá

Alena Nejedlá

Pracovník sociálních služeb
e-mail: alena.nejedla@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 764

j_polaskova

 Mgr. Jana Polášková

Speciální pedagog
e-mail: jana.polaskova@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 757