Odlehčovací služba

Přivítání

“Mám autismus! No a co?” Ano, lidé, kteří trpí tímto postižením si mnohdy nelámou hlavu s tím, co si o nich jejich okolí myslí nebo jak je vnímá. Jinak na tom ale mohou být jejich nejbližší rodinní příslušníci, kteří tuto situaci často vnímají jinak a potřebují pomoc. Ať už s vyrovnáním se s poměrně závažnou diagnózou, tak s pohlídáním dítěte se specifickými potřebami a možnostmi komunikace. Ne vždy má rodič někoho, kdo může pomoci. A právě v těchto chvílích je tady naše služba.

Poslání

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi od narození do 18ti let s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

 • dítěti s PAS nebo s mentálním postižením poskytnout péči s individuálním přístupem, podpořit rozvoj jeho schopností, dovedností  a sebeobslužných činností
 • zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas pro odpočinek, který mohou využít dle svých potřeb a přání

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi od 18 měsíců do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, mentální postižením a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

Základní činnosti terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služba probíhá v přirozeném prostředí uživatele. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Základní činnosti ambulantní odlehčovací služby

Ambulantní odlehčovací služba probíhá v prostorách sídla Centra ÁČKO, p.o. ve Valašském Meziříčí. Služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

                                    

                                                                                                                  Ceník:

OD 1.1.2019 ZAHÁJÍ PROVOZ POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA.

Dokumenty ke stažení

staženo 171×
Žádost zájemce o odlehčovací službu.

Formulář žádosti zájemce  o odlehčovací službu.

Kontaktní osoby pro problematiku odlehčovací služby

m_vratna

Mgr. Martina Vrátná

Vedoucí sociální pracovník
e-mail: martina.vratna@centrum-acko.cz
tel.: 571 685 072 / mobil: 739 306 865

myAvatar(jk)

 Jana Kašíková

Terénní pracovník
e-mail: jana.kasikova@centrum-acko.cz
mobil: 601 200 338

myAvatar(4)

 Monika Kopečná

Terénní pracovník
e-mail: monika.kopecna@centrum-acko.cz
mobil: 725 433 756

myAvatar(1)

 Karin Pavelková

Terénní pracovník
e-mail: karin.pavelkova@centrum-acko.cz
mobil: 601 142 241

Adéla Opletalová

Mgr. Markéta Staveníková

Sociální pracovník
e-mail: marketa.stavenikova@centrum-acko.cz
mobil: 720 041 120