Odlehčovací služba

Poslání

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi od narození do 18-ti let s poruchou autistického spektra takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

 • dítěti s PAS poskytnout péči s individuálním přístupem, rozvoj jeho schopností, dovedností sebeobslužných činností a
 • zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas pro odpočinek, který mohou využít dle svých potřeb a přání

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi od 18 měsíců do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti – práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.

Partnertství – služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Individuální přístup – zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.

Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.

Bezpečnost a odpovědnost poskytovaných služeb – poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců a poskytovaných služeb.

Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vzchází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Flexibilita – poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

 

Základní činnosti terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služba poskytuje dle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Způsob, jak můžete o službu požádat

 • osobně
 • telefonicky
 • písemně
 • e-mailem na konkrétní pracovníky poradenství odlehčovací služby

Provozní doba

 • Pondělí – Čtvrtek  7:00 – 15:30

Dále dle individuální dohody

Kontaktní osoby pro problematiku odlehčovací služby

Adéla Opletalová

Mgr. Adéla Opletalová, DiS.

Vedoucí sociální pracovník
e-mail: adela.opletalova@centrum-acko.cz
mobil: 702 041 120

Alena Nejedlá

Alena Nejedlá

Terénní pracovník
e-mail: alena.nejedla@centrum-acko.cz
mobil: 601 142 241